Органограм & Структура

Јавно Комунално Претпријатие

Планови, Скици & Дозволи

Новости & Известувања

Биди информиран

Урбанистички План за село Требош

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село Требош

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА

Јавни Набавки, Новости

... Читај повеќе → ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА

Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Локална Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Локална Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД

Јавна презентација и Јав на анкета на „Архитектонско-урбанистички прокт за формирање на градежни парцели на градежна парцела ГП 1-б.8. со намема Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „Архитектонско-урбанистички прокт за формирање на градежни парцели на градежна парцела ГП 1-б.8. со намема Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Настани & Активности

Култура. Дебати. Спорт. Рекреација. Забава.

Нема престојни настани

Историјат на Општината

Општина Желино ја врши својата дејност како локална власт во нејзиниот епицентар, во село Желинo. Според првата административна поделба како општина, Желинo му припаѓа на Полошкиот регион, кој во својот регионален состав избројува целосно девет општини . Општината е основана уште од првата организирана територијална поделба во периодот од политичкиот плурализам, во 1996 година.   

Општина Желино ја сочинуваат село Желино и 17 други рурални населени места, со вкупно 24.390 жители (податоци според пописот од 2002 година) и зафаќа површина од 199 км2. 

sallarev11
5828244
Close Search Window