Органограм & Структура

Јавно Комунално Претпријатие

Планови, Скици & Дозволи

Новости & Известувања

Биди информиран

Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Новости

... Читај повеќе → ИЗВЕСТУВАЊЕ: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Интерен Оглас

Новости

... Читај повеќе → Интерен Оглас

Завршена Сметка за 2020

Завршни сметки

... Читај повеќе → Завршена Сметка за 2020

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Настани & Активности

Култура. Дебати. Спорт. Рекреација. Забава.

Нема престојни настани

Историјат на Општината

Општина Желино ја врши својата дејност како локална власт во нејзиниот епицентар, во село Желинo. Според првата административна поделба како општина, Желинo му припаѓа на Полошкиот регион, кој во својот регионален состав избројува целосно девет општини . Општината е основана уште од првата организирана територијална поделба во периодот од политичкиот плурализам, во 1996 година.   

Општина Желино ја сочинуваат село Желино и 17 други рурални населени места, со вкупно 24.390 жители (податоци според пописот од 2002 година) и зафаќа површина од 199 км2. 

sallarev11
5828244
Close Search Window