Органограм & Структура

Јавно Комунално Претпријатие

Планови, Скици & Дозволи

Новости & Известувања

Биди информиран

Реконструкција на основното училиште во село Стримница && Cобраќајни знаци

ЈКП, Новости

... Читај повеќе → Реконструкција на основното училиште во село Стримница && Cобраќајни знаци

Урбанистички План за село ЛАРЦЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село ЛАРЦЕ

Документите за неспроведување на стратегиска оцена за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г3- Цервиси на КП.бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Документите за неспроведување на стратегиска оцена за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г3- Цервиси на КП.бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино

Урбанистички План за село ДОБАРЦЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село ДОБАРЦЕ

Урбанистички План за село РОГЛЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село РОГЛЕ

Настани & Активности

Култура. Дебати. Спорт. Рекреација. Забава.

Нема престојни настани

Историјат на Општината

Општина Желино ја врши својата дејност како локална власт во нејзиниот епицентар, во село Желинo. Според првата административна поделба како општина, Желинo му припаѓа на Полошкиот регион, кој во својот регионален состав избројува целосно девет општини . Општината е основана уште од првата организирана територијална поделба во периодот од политичкиот плурализам, во 1996 година.   

Општина Желино ја сочинуваат село Желино и 17 други рурални населени места, со вкупно 24.390 жители (податоци според пописот од 2002 година) и зафаќа површина од 199 км2. 

sallarev11
5828244
Close Search Window