О Д Л У К А – за спроведување на Јавна презентација и Јав на анкета на …..

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → О Д Л У К А – за спроведување на Јавна презентација и Јав на анкета на …..

Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Урбанистички План за село Требош

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село Требош

Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Локална Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Локална Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД

Јавна презентација и Јав на анкета на „Архитектонско-урбанистички прокт за формирање на градежни парцели на градежна парцела ГП 1-б.8. со намема Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „Архитектонско-урбанистички прокт за формирање на градежни парцели на градежна парцела ГП 1-б.8. со намема Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Урбанистички План за село ОЗОРМИШТЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Урбанистички План за село ОЗОРМИШТЕ

Close Search Window