Општина Желино како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Дашмир Џелили – Помлад соработник во одделение за нормативно правни работи и општи административни работи.

E-mail: dashmir55@hotmail.com

Азмира Јакупи– Помлад соработник во одделение за информирање и портокол на градоначалникот.

E-mail: jakupiazmira@gmail.com

Teл: 044/378-030

E-mail:  komunazh@gmail.com

Основни информации

ИЗВЕШТАЈ 2021

Comments are closed.

Close Search Window