Општина Желино како имател на информации согласно Законот за слободен пристап до информации од јавен карактер обезбедува јавност и отвореност во работата, и им овозможува на физичките и правните лица да го остваруваат правото на слободен пристап до информации од јавен карактер.

Согласно чл. 8 од ЗСПИЈК за службено лице одговорно за остварување на правото на слободен пристап до информации од јавен карактер го постави лицето:

Азмира Јакупи – Помлад соработник за подршка на работа за советот и работните тела на советот .

E-mail:  komunazh@gmail.com

E-mail: jakupiazmira@gmail.com

Teл: 044/378-030 моб: 070/911 – 455

Замира Зејнулаи – Помлад соработник за материално финансиско работење.

E-mail: zamirazejnullai@gmail.com

Teл: 044/378-030 моб: 070/753 – 627

Основни информации

ИЗВЕШТАЈ 2024

ИЗВЕШТАЈ 2023

ИЗВЕШТАЈ 2022

ИЗВЕШТАЈ 2021

Comments are closed.

Close Search Window