Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број 11-200/1 од 02.02.2023 година и број на постапка 49183, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на дел од КП.БР.215 и дел од КП.бр. 216/1,КО. Стримница вон.гр., за изградба на објект со намена А1.5-Куќа во состав на селски стопнаски двор ,општина Желино, површина на опфат е П=4943,47 м2.

Comments are closed.

Close Search Window