Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број 11-200/1 од 02.02.2023 година и број на постапка 49183, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела

Урбанистички Планови

Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број... Читај повеќе → Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број 11-200/1 од 02.02.2023 година и број на постапка 49183, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела

Oдобрување на  Планска програма за изработка  на изменување и дополнување на  дел од Урбанистички план за село Стримница – Блок 14, К.О. Стримница -вон град- плански опфат помеѓу : ул. Станбена улица 1,  ул. Станбена улица 6 и ул. Станбена улица 7 ,Општина  Желино.

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Oдобрување на  Планска програма за изработка  на изменување и дополнување на  дел од Урбанистички план за село Стримница – Блок 14, К.О. Стримница -вон град- плански опфат помеѓу : ул. Станбена улица 1,  ул. Станбена улица 6 и ул. Станбена улица 7 ,Општина  Желино.

Урбанистички Проект за село за формирање на градежни парцели на К.П. Бр.412/2  и дел од К.П.бр. 412/1 ,К.О. Требош за изгрдаба на објект со намена А1.1.-Куќа со двор. од октомври 2022 г.

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички Проект за село за формирање на градежни парцели на К.П. Бр.412/2  и дел од К.П.бр. 412/1 ,К.О. Требош за изгрдаба на објект со намена А1.1.-Куќа со двор. од октомври 2022 г.

О Д Л У К А – за спроведување на Јавна презентација и Јав на анкета на …..

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → О Д Л У К А – за спроведување на Јавна презентација и Јав на анкета на …..

Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Урбанистички План за село Требош

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село Требош

Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Close Search Window