Одобрување на Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена А1.1-Домување на станбени куќи на дел од КП. 418,КО.Требош вон гр

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одобрување на Урбанистички проект за село за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена А1.1-Домување на станбени куќи на дел од КП. 418,КО.Требош вон гр

Одобрување на Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село Стримница,формирање на градежна парцела ,ГП 16.1 со немена А1.1-Куќи со двор ,КО Стримница вон град,општина Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одобрување на Урбанистички проект за разработување на урбанистички план за село Стримница,формирање на градежна парцела ,ГП 16.1 со немена А1.1-Куќи со двор ,КО Стримница вон град,општина Желино

Oдобрување на Планска програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на дел од КП.БР.328/1,KO. Групчин , за изградба на објект со намена Г2

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Oдобрување на Планска програма за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на дел од КП.БР.328/1,KO. Групчин , за изградба на објект со намена Г2

Проектна Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1—Згради од лесна градежна индустрија -Фабрички комплекси,индустриски работилници,хали за монтажа, скалдови, топлани

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Проектна Програма за изработка на Урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план со намена Г2.1—Згради од лесна градежна индустрија -Фабрички комплекси,индустриски работилници,хали за монтажа, скалдови, топлани

Урбанистички проект за село,за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена А1.1-Домување на станбени куќи на КП. 1301/11,дел од КП.1302,дел од КП. 1304,дел од КП.1305 и дел од КП.2207,КО.Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект за село,за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена А1.1-Домување на станбени куќи на КП. 1301/11,дел од КП.1302,дел од КП. 1304,дел од КП.1305 и дел од КП.2207,КО.Желино

Oдобрување на Проектна Програма за изработка на урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за објекти со класа на намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој –викенд куќи

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Oдобрување на Проектна Програма за изработка на урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за објекти со класа на намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој –викенд куќи

СООПШТЕНИЕ за Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на КП.БР.213/3,KO. Стримница вон гр., за изградба на објект со намена Г5.3.

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → СООПШТЕНИЕ за Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на КП.БР.213/3,KO. Стримница вон гр., за изградба на објект со намена Г5.3.

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на дел од КП.389,KO. Желино вон гр., со тех. Број УП-03-22 изработен од ДГАУ „ПИКА АРКИТЕКТ“ ДООЕЛ-Тетово

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на дел од КП.389,KO. Желино вон гр., со тех. Број УП-03-22 изработен од ДГАУ „ПИКА АРКИТЕКТ“ ДООЕЛ-Тетово

Урбанистички проект за село ,за формирање на градежна парцела на дел од КП. БР.411,КО. Требош,за изградба на објект со намена А1.1-куќа со двор, од проектирантското биро ДГППТУ „ЦЕАЦОН “ дооел Тетово

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект за село ,за формирање на градежна парцела на дел од КП. БР.411,КО. Требош,за изградба на објект со намена А1.1-куќа со двор, од проектирантското биро ДГППТУ „ЦЕАЦОН “ дооел Тетово

Close Search Window