e-Градежна Дозвола

Овој систем овозможува ефикасен, транспарентен и унифициран начин на постапување на сите надлежни органи и субјекти по најсовремени стандарди, во најкраток можен рок а врз основа на Вашето поднесено барање.
До оваа услуга може да пристапите на следниот линк: www.gradezna-dozvola.mk

Преку овој систем можете да поднесете: 
1. Барање за издавање на одобрение за градење, доградба и надградба; 
2. Барање за измени во текот на изградбата; 
3. Барање за промена на инвеститор; 
4. Барање за издавање на одобрение за употреба на градба; 
5. Барање за издавање на одобрение за реконструкција; 
6. Барање за издавање на одобрение за пренамена; 
7. Барање за издавање на одобрение за адаптација 
8. Барање за одобрение за подготвителни работи; 
9. Барање за одобрување на идеен проект; 
10. Барање за издавање на решение за изведување на градби за кои не е потребно одобрение за градење.

Информацискиот систем овозможува водење на постапките во сите нејзини фази единствено по електронски пат, започнувајќи од електронско поднесување и потпишување на потребната документација од страна на инвеститорот, електронска подготовка и донесување на актите во постапката, електронско известување и обезбедување на потребни податоци и документација од останати вклучени субјекти и електронско издавање на актите во постапката.
За секоја фаза во која се наоѓа Вашиот предмет, ќе бидете едновремено известени преку автоматски и независен систем на достава на електронска пошта и известување испратено преку автоматскиот сервис за кратки пораки (SMS).

До оваа услуга може да пристапите на следниот линк: www.gradezna-dozvola.mk

Comments are closed.

Close Search Window