Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Новости

... Читај повеќе → Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Извештај од мониторинг на веб-страните на Општините

Новости

... Читај повеќе → Извештај од мониторинг на веб-страните на Општините

Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Новости

... Читај повеќе → ИЗВЕСТУВАЊЕ: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Интерен Оглас

Новости

... Читај повеќе → Интерен Оглас

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Урбанистички План за село Требош

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село Требош

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА

Јавни Набавки, Новости

... Читај повеќе → ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА

Close Search Window