КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – РЕВИЗИИ 2022

Новости

... Читај повеќе → КОНЕЧНИ ИЗВЕШТАЈ – РЕВИЗИИ 2022

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 01/2023

Новости

... Читај повеќе → ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 01/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Новости

... Читај повеќе → ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број 11-200/1 од 02.02.2023 година и број на постапка 49183, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела

Урбанистички Планови

Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број... Читај повеќе → Се одобрува Проектна програма, поднесена со барање број 11-200/1 од 02.02.2023 година и број на постапка 49183, за изработка на Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела

Oдобрување на  Планска програма за изработка  на изменување и дополнување на  дел од Урбанистички план за село Стримница – Блок 14, К.О. Стримница -вон град- плански опфат помеѓу : ул. Станбена улица 1,  ул. Станбена улица 6 и ул. Станбена улица 7 ,Општина  Желино.

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Oдобрување на  Планска програма за изработка  на изменување и дополнување на  дел од Урбанистички план за село Стримница – Блок 14, К.О. Стримница -вон град- плански опфат помеѓу : ул. Станбена улица 1,  ул. Станбена улица 6 и ул. Станбена улица 7 ,Општина  Желино.

Урбанистички Проект за село за формирање на градежни парцели на К.П. Бр.412/2  и дел од К.П.бр. 412/1 ,К.О. Требош за изгрдаба на објект со намена А1.1.-Куќа со двор. од октомври 2022 г.

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички Проект за село за формирање на градежни парцели на К.П. Бр.412/2  и дел од К.П.бр. 412/1 ,К.О. Требош за изгрдаба на објект со намена А1.1.-Куќа со двор. од октомври 2022 г.

Завршена Сметка за 2021

Завршни сметки

... Читај повеќе → Завршена Сметка за 2021

О Д Л У К А – за спроведување на Јавна презентација и Јав на анкета на …..

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → О Д Л У К А – за спроведување на Јавна презентација и Јав на анкета на …..

Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Новости

... Читај повеќе → Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Close Search Window