Органограм & Структура

Јавно Комунално Претпријатие

Планови, Скици & Дозволи

Новости & Известувања

Биди информиран

Урбанистички проект со план на парцелација за ГП.22.4. формирана со измена и дополна на УПС Желино-Блок 22и формирање на ГП 22.4.1 И ГП 22.4.2, со намена Б 1.1

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект со план на парцелација за ГП.22.4. формирана со измена и дополна на УПС Желино-Блок 22и формирање на ГП 22.4.1 И ГП 22.4.2, со намена Б 1.1

Урбанистички проект со план за пар целација за ГП 21 10 КО Желино вон г р оформена со „Измена и дополна на УПС Желино-блок 21“ од кои се формираат ГП 21 10 1 и ГП 21 10 2 со намена Г2 3 и Г 2 7 -индустриски згради од други преработувачки

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект со план за пар целација за ГП 21 10 КО Желино вон г р оформена со „Измена и дополна на УПС Желино-блок 21“ од кои се формираат ГП 21 10 1 и ГП 21 10 2 со намена Г2 3 и Г 2 7 -индустриски згради од други преработувачки

Oдобрување на Планска програма за Урбанистички проект за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на КП БР 213/3 KO Стримница

Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Oдобрување на Планска програма за Урбанистички проект за изработка на урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на КП БР 213/3 KO Стримница

ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 02/2023

Новости

... Читај повеќе → ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 02/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2023

Новости

... Читај повеќе → ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 02/2023

Настани & Активности

Култура. Дебати. Спорт. Рекреација. Забава.

Нема престојни настани

Историјат на Општината

Општина Желино ја врши својата дејност како локална власт во нејзиниот епицентар, во село Желинo. Според првата административна поделба како општина, Желинo му припаѓа на Полошкиот регион, кој во својот регионален состав избројува целосно девет општини . Општината е основана уште од првата организирана територијална поделба во периодот од политичкиот плурализам, во 1996 година.   

Општина Желино ја сочинуваат село Желино и 17 други рурални населени места, со вкупно 24.390 жители (податоци според пописот од 2002 година) и зафаќа површина од 199 км2. 

sallarev11
5828244
Close Search Window