Предлог за Урбанистички План за село ТРЕБОШ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог за Урбанистички План за село ТРЕБОШ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Новости

... Читај повеќе → ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Годишен план за јавни набавки 2019

Новости

... Читај повеќе → Годишен план за јавни набавки 2019

Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ

Реконструкција на основното училиште во село Стримница && Cобраќајни знаци

ЈКП, Новости

... Читај повеќе → Реконструкција на основното училиште во село Стримница && Cобраќајни знаци

Урбанистички План за село ЛАРЦЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село ЛАРЦЕ

Документите за неспроведување на стратегиска оцена за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г3- Цервиси на КП.бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Документите за неспроведување на стратегиска оцена за Локална Урбанистичка Планска Документација за изградба на објект со намена Г3- Цервиси на КП.бр.1086/1, м.в. “ДРНАУРЕ” КО Желино

Урбанистички План за село ДОБАРЦЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село ДОБАРЦЕ

Урбанистички План за село РОГЛЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село РОГЛЕ

Close Search Window