Урбанистички проект за село,за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена А1.1-Домување на станбени куќи на КП. 1301/11,дел од КП.1302,дел од КП. 1304,дел од КП.1305 и дел од КП.2207,КО.Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект за село,за формирање на градежна парцела за изградба на објекти со намена А1.1-Домување на станбени куќи на КП. 1301/11,дел од КП.1302,дел од КП. 1304,дел од КП.1305 и дел од КП.2207,КО.Желино

Завршена Сметка за 2023

Завршни сметки

... Читај повеќе → Завршена Сметка за 2023

Oдобрување на Проектна Програма за изработка на урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за објекти со класа на намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој –викенд куќи

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Oдобрување на Проектна Програма за изработка на урбанистички Проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела за објекти со класа на намена А4.3 – Семејни куќи за времен престој –викенд куќи

Годишен план на единицата за внатрешна ревизија во Општина Желино за 2024 година

Новости

... Читај повеќе → Годишен план на единицата за внатрешна ревизија во Општина Желино за 2024 година

СООПШТЕНИЕ за Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на КП.БР.213/3,KO. Стримница вон гр., за изградба на објект со намена Г5.3.

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → СООПШТЕНИЕ за Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план на село за формирање на градежна парцела на КП.БР.213/3,KO. Стримница вон гр., за изградба на објект со намена Г5.3.

Конечни извештаи за Ревизија за 2023 година

Новости

... Читај повеќе → Конечни извештаи за Ревизија за 2023 година

Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на дел од КП.389,KO. Желино вон гр., со тех. Број УП-03-22 изработен од ДГАУ „ПИКА АРКИТЕКТ“ ДООЕЛ-Тетово

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план за формирање на градежна парцела на дел од КП.389,KO. Желино вон гр., со тех. Број УП-03-22 изработен од ДГАУ „ПИКА АРКИТЕКТ“ ДООЕЛ-Тетово

Урбанистички проект за село ,за формирање на градежна парцела на дел од КП. БР.411,КО. Требош,за изградба на објект со намена А1.1-куќа со двор, од проектирантското биро ДГППТУ „ЦЕАЦОН “ дооел Тетово

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект за село ,за формирање на градежна парцела на дел од КП. БР.411,КО. Требош,за изградба на објект со намена А1.1-куќа со двор, од проектирантското биро ДГППТУ „ЦЕАЦОН “ дооел Тетово

СООПШТЕНИЕ-Се објавува Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план  за формирање на градежна парцела на  дел од КП.389,KO. Желино вон гр., за изградба на објект со намена Г2.1

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → СООПШТЕНИЕ-Се објавува Јавен увид за Урбанистички проект вон опфат на урбанистички план  за формирање на градежна парцела на  дел од КП.389,KO. Желино вон гр., за изградба на објект со намена Г2.1

Close Search Window