Урбанистички План за село Требош

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за село Требош

ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА

Јавни Набавки, Новости

... Читај повеќе → ОГЛАС ЗА ДОДЕЛУВАЊЕ НА ДОГОВОР ЗА ЈАВНО ПРИВАТНО ПАРТНЕРСТВО ЗА ДАВАЊЕ НА УСЛУГИ НА ЈАВНО ОСВЕТЛУВАЊЕ ВО ОПШТИНА ЖЕЛИНО КОЕ СЕ ОСТВАРУВА КАКО ЈАВНА НАБАВКА НА УСЛУГА

Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог Урбанистички План за село ТРЕБОШ општина Желино

Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Локална Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Локална Урбанистичка Планска Документација-ЛУПД

Јавна презентација и Јав на анкета на „Архитектонско-урбанистички прокт за формирање на градежни парцели на градежна парцела ГП 1-б.8. со намема Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „Архитектонско-урбанистички прокт за формирање на градежни парцели на градежна парцела ГП 1-б.8. со намема Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија

Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Урбанистички План за село ОЗОРМИШТЕ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Јавна презентација и Јав на анкета на „ Предлог Урбанистички План за село ОЗОРМИШТЕ

Предлог за урбанистички план за село НОВО СЕЛО

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог за урбанистички план за село НОВО СЕЛО

Предлог за Урбанистички План за село ТРЕБОШ

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Предлог за Урбанистички План за село ТРЕБОШ

ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Новости

... Читај повеќе → ГОДИШЕН ПЛАН ЗА ЈАВНИ НАБАВКИ ЗА 2020 ГОДИНА

Close Search Window