Урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.1 со немена А1.1.-Куќи со двор,од УПС Желино,на дел од КП 1877/2 и дел од КП 1873/2 ,КО Желино,општина Желино од октомври 2022г.

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички проект за формирање на градежна парцела ГП 1.1 со немена А1.1.-Куќи со двор,од УПС Желино,на дел од КП 1877/2 и дел од КП 1873/2 ,КО Желино,општина Желино од октомври 2022г.

Завршена Сметка за 2022

Завршни сметки

... Читај повеќе → Завршена Сметка за 2022

Завршена Сметка за 2021

Завршни сметки

... Читај повеќе → Завршена Сметка за 2021

Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристична адултицидна дезинцекција против комарци на Локална самоуправа Желино

Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Новости

... Читај повеќе → Известување за превентивна теристичка адултицидна десинсекција против комарци на локална самоуправа Желино

Завршна сметка на буџетот на Општина Желино за 2017 година

Новости

... Читај повеќе → Завршна сметка на буџетот на Општина Желино за 2017 година

ПредлогБуџетот-2018

Buxheti 2018

gview... Читај повеќе → ПредлогБуџетот-2018

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за ЛУПД за изградба на производен комплекс на дел од КП1200/20, Општина Желино

Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Njoftime

... Читај повеќе → Извештај за стратегиска оцена на животната средина за Урбанистички план за село Желино, општина Желино

Close Search Window