ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 01/2023

Новости

... Читај повеќе → ОДЛУКА ЗА ИЗБОР 01/2023

ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Новости

... Читај повеќе → ИНТЕРЕН ОГЛАС БРОЈ – 01/2023

Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Новости

... Читај повеќе → Попис на населението, домаќинствата и становите во РСМ, 2021 година

Извештај од мониторинг на веб-страните на Општините

Новости

... Читај повеќе → Извештај од мониторинг на веб-страните на Општините

Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Урбанистички План за вон населено место за изградба на стопански комплекс со намена Г2 – Лесна и незагадувачка индустрија, на Кп.бр. 353,362,363,364,365,366,367,371, 423,424 и 1513, сите КО Групчин, м.в.„Ѓуриште”

ИЗВЕСТУВАЊЕ: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Новости

... Читај повеќе → ИЗВЕСТУВАЊЕ: Министерство за земјоделство, шумарство и водостопанство – ПОДРАЧНА ЕДИНИЦА ТЕТОВО

Интерен Оглас

Новости

... Читај повеќе → Интерен Оглас

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ТРЕБОШ, општина Желино”

Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Новости, Урбанистички Планови

... Читај повеќе → Одлука за донесување на “Урбанистички план за село ПАЛАТЦА, општина Желино”

Close Search Window